Cảnh giác trước âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội

Thứ Ba, 22.12.2020, 16:41

Giọng điệu về “phi chính trị hóa quân đội” đã được các thế lực thù địch bàn luận và đưa ra từ lâu. Hiện nay, vẫn cái giọng điệu ấy nhưng được vin vào các cớ khác nhau và trong hoàn cảnh mới. Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhất là thời kỳ cách mạng 4.0 hiện nay, các thế lực thù địch ngày càng tăng cường hoạt động chống phá ta trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Một trong những âm mưu thâm độc và nguy hiểm nhất của chúng là đưa ra luận điệu đòi “phi chính trị hóa” lực lượng quân đội.

Quân đội giúp dân khắc phục thiên tai, bão lụt

Việc phi chính trị hóa quân đội hay không phi chính trị hóa quân đội không phải là tùy tiện, chủ quan, võ đoán, mà phải có căn cứ khoa học. Trong xã hội có giai cấp không có hiện tượng xã hội nào không mang bản chất giai cấp, nội dung chính trị. Điều này cả lý luận và thực tiễn đều đã chứng minh. Thời đại ngày nay là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, mở đầu bằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Các mâu thuẫn cơ bản của thời đại vẫn tồn tại hiện hữu, cho nên càng không thể có một hiện tượng xã hội nào không mang bản chất giai cấp, nội dung chính trị. Đối với sự tồn tại, phát triển của quân đội nói chung trên thế giới, trong lịch sử cũng như quân đội ta hiện nay đều là sản phẩm của xã hội, của thời đại có giai cấp. Quân đội dù tiếp cận ở góc độ, phương diện nào thì vẫn là một tổ chức vũ trang, công cụ của một giai cấp, một nhà nước thực hiện mục tiêu chính trị của mình. Đối với quân đội của các giai cấp thống trị, nhà nước của giai cấp bóc lột thì nó là một tổ chức vũ trang, công cụ bạo lực dùng vào đàn áp sự phản kháng của giai cấp bị trị. Trong cuộc đấu tranh chống lại sự áp bức, bóc lột của giai cấp thống trị, giai cấp bị trị, giai cấp cách mạng chỉ có thể giành được thắng lợi khi có một tổ chức vũ trang làm công cụ dẫn dắt toàn thể nhân dân lao động đánh bại công cụ bạo lực là quân đội của giai cấp thống trị. Đây là một vấn đề tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp trong lịch sử. Trong sự nghiệp đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trong thời đại ngày nay như V.I. Lênin chỉ rõ: “Cần có một quân đội cách mạng để đấu tranh bằng quân sự và sự và lãnh đạo quần chúng về mặt quân sự chống lại những tàn dư của lực lượng quân sự của chế độ chuyên chế. Cần có quân đội cách mạng vì những vấn đề lịch sử vĩ đại chỉ có thể được giải quyết bằng vũ lực, mà trong cuộc đấu tranh hiện đại, thì tổ chức vũ lực có nghĩa là tổ chức quân sự”[1]. Đối với quân đội ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dân tộc Việt Nam nhất định phải được giải phóng. Muốn giải phóng thì phải đánh phát xít Nhật và Pháp. Muốn đánh chúng thì phải có lực lượng quân sự”[2]. Với những nội dung trên cho thấy, sự ra đời của quân đội nói chung và của quân đội ta nói riêng là tất yếu của lịch sử đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc và nó không thể không không mang bản chất giai cấp. Thử hỏi, những quan điểm đưa ra về phi chính trị hóa quân đội ta hiện nay dựa vào cơ sở lý luận và thực tiễn nào. Những lý do mà họ đưa ra hoàn toàn không có căn cứ khoa học và thực tiễn. Vì thế, những luận điệu về phi chính trị hóa quân đội ta hiện nay đã hàm ý một nội dung phản động không thể chấp nhận một cách tùy tiện.

Có thể thấy, bản chất giai cấp của quân đội ta là bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Bản chất đó được biểu hiện tập trung ở mục tiêu chiến đấu của quân đội, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân. Quân đội ta trung với đảng, hiếu với dân, chiến đấu dưới ngọn cờ của Đảng để giành độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Không một quốc gia nào trên thế giới mà lực lượng quân đội được gắn hai từ “nhân dân”, hay được gọi một cách thân thương là “bộ đội cụ Hồ” như quân đội Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, quân đội ta đã anh dũng chiến đấu giành thắng lợi vẻ vang trước các đế quốc xâm lược mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Ngày nay, quân đội ta cùng nhân dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng CNXH; giúp đỡ nhân dân trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Còn quân đội tư sản thì sao? Quân đội tư sản do giai cấp tư sản tổ chức và sử dụng, mang bản chất tư hữu, bóc lột nhằm bảo vệ quyền lợi, lợi ích cho thiểu số của giai cấp tư sản. Mục đích chiến đấu của quân đội tư sản là vì tiền, đó là thứ quân đội đánh thuê. Chính việc quân đội chỉ là “lính đánh thuê” như vậy nên một số quốc gia xảy ra các cuộc nội chiến đẫm máu giữa quân đội và nhân dân như một số quốc gia ở Trung Đông vừa qua.

Thực tiễn thời gian qua đã chứng minh rằng Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân đồng thời có tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Bản chất quân đội kiểu mới thể hiện rõ rệt ở sự thống nhất hữu cơ giữa tính Đảng, tính giai cấp, tính nhân dân và tính dân tộc, được biểu hiện sinh động ở mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Đứng trước âm mưu “diễn biến hòa bình” với những luận điệu xuyên tạc đòi “phi chính trị hóa” lực lượng quân đội, hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam không được mơ hồ, mất cảnh giác, cần nhạy bén phát hiện âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, chủ động đấu tranh, củng cố và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Bởi luận điệu “phi chính trị hóa quân đội”, thực chất chỉ là trò “ảo thuật chính trị”, lừa dối những ai nhẹ dạ, cả tin, ấu trĩ về chính trị, như, V.I. Lê-nin đã từng nói: “Không ai có thể tiêu diệt được chúng ta, ngoài những sai lầm của bản thân chúng ta. Cho dù các thế lực thù địch có nhiều mưu ma chước quỷ hiểm độc đến đâu, song chúng cũng không thể đạt được mục đích chuyển hóa hòng làm cho quân đội ta đứng ngoài chính trị hoặc trung lập về chính trị”.

Rõ ràng, luận điệu tuyên truyền đòi “phi chính trị hóa quân đội” chỉ là cách thức mị dân, đánh lừa quần chúng nhân dân trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Với bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, chúng ta tin tưởng rằng Quân đội sẽ luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân mọi tình huống.

[1] V.I. Lênin Toàn tập, tập 37, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, tr. 367

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 329